หน้าแรก / เครื่องแต่งกาย
การแต่งการไทยตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งอ้างอิงการจัดแบ่งลำดับเครื่องแต่งกายตามเอกสารทางวิชาการ “สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัย ประวัติศาสตร์และโบราณคดี” ของกรมศิลปากรเนื่องในงานฉลองครบรอบ 20 ปี สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (2511) โดยจัดแบ่งลำดับออกเป็น 7 สมัยดังต่อไปนี้ 1. สมัยทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16, 2.สมัยศรีวิชัย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13 - 18), 3.สมัยลพบุรี (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16 – 19), 4.สมัยเชียงแสน (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17 – 25), 5.สมัยสุโขทัย (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 – 20), 6.สมัยอยุธยา (ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 – 2310), 7.สมัยรัตนโกสินทร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2310 – รัชกาลปัจจุบัน)