เกี่ยวกับสำนัก

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบในการพัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้บริการวิชาการ จัดฝึกอบรม และส่งเสริมการทำวิจัยในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธิกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา
พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปณิธาน
มุ่งเน้นการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
อัตลํกษณ์
ศูนย์กลางการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสัยทัศน์
สร้างสรรค์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. การให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย
2. การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. การบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. เป็นศูนย์กลางทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3. ฝึกอบรม วิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาและดูแลระบบงานสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัย
สีสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
น้ำเงิน เขียว ส้ม

งานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

งานระบบเครือข่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ
 1. ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ได้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
  สถานที่ISPความเร็ว
  มจพ. กรุงเทพฯ3BBภายในประเทศ 800 Mbps
  ภายนอกประเทศ 550 Mbps
  UNINET1 Gbps
  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี3BBภายในประเทศ 200 Mbps
  ภายนอกประเทศ 150 Mbps
  UNINET1 Gbps
  มจพ. วิทยาเขตระยอง3BBภายในประเทศ 150 Mbps
  ภายนอกประเทศ 150 Mbps
  UNINET1 Gbps
  กรุงเทพฯ-วิทยาเขตปราจีนบุรี3BB100 Mbps
  กรุงเทพฯ-วิทยาเขตระยอง3BB100 Mbps
  วิทยาเขตปราจีนบุรี-วิทยาเขตระยอง3BB100 Mbps
 2. ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ LAN ของสำนักอธิการบดี ภายในอาคารอเนกประสงค์
 3. ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบใยแก้วนำแสงความเร็วสูงภายในมหาวิทยาลัยทั้ง มจพ.กรุงเทพฯ และวิทยาเขตปราจีนบุรี สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ไปตามอาคารต่างๆ00737_55
 4. ให้บริการเครือข่ายไร้สายแบบ Wi-Fi  ที่ มจพ. กรุงเทพฯ จำนวน 765 จุด  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 169 จุด และมจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 110 จุด
 5. มีศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย (Network operation Center : NOC) เพื่อตรวจสอบ และเฝ้าระวังการใช้งาน รวมไปถึงการรักษาความมีเสถียรภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
  dsc_0015dsc_0009
 6. ให้บริการศูนย์ข้อมูลและเครื่องบริการแม่ข่าย
 7. ให้บริการออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
 8. ให้บริการควบคุมและรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
 9. ให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาเรื่องของ IPv6 สำหรับใช้งานในมหาวิทยาลัย
 10. ให้บริการระบบ Virtual Private Network (VPN) หรือ เครือข่ายเสมือนส่วนตัว โดยบุคลากรจะสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ และใช้งานทรัพยากรต่างๆ เสมือนอยู่ในเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
 11. ให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Web Hosting) และ Co-Location สำหรับหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย00725_9
 12. ให้บริการการประชุมทางไกล (Video Conference) กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
  00620_300622_4
 13. ให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ด้านการบริหารและ การจัดการ
 • ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี โดยเกณฑ์ พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
 • ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านการบริการและการติดตามงานบริการ
 • ระบบประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบให้บริการแบบสอบถามออนไลน์
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
 • ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 • ระบบค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุม
 • ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ด้านการบริการการศึกษา ของนักศึกษา
 • ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
 • ระบบสารสนเทศเพื่องานรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • ระบบประมวลผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
 • ระบบประกาศผลสอบผ่านเว็บและ SMS
 • ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • ระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ด้านการบริหารงานการเรียนการสอน
 • ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
 • ระบบประเมินการสอนอาจารย์
 • ระบบส่งเกรดออนไลน์
ด้านการบริหารงานเครือข่าย
 • ระบบตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย
 • ระบบควบคุมการจัดการเครือข่าย
 • ระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
 • ระบบควบคุมเครือข่ายระยะไกล
 • ระบบควบคุมการจัดการเครือข่ายไร้สาย
 • ให้คำปรึกษาด้านวิชาการต่างๆ ด้านการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่มีลิขสิทธิ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • บริการจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรภายในและภายนอก โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม และงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • บริการพิมพ์งานสำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นปี สามารถพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ และเครื่องพิมพ์สี โดยนักศึกษาทุกคนจะมีสิทธิ์ในการพิมพ์ A4 ขาวดำ 100 แผ่น ต่อปีการศึกษา
 • IT Clinic บริการ ตรวจสอบ ซ่อม และติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • ห้องแลกเปลี่ยนความรู้และค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา บริการพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และค้นคว้าด้วยตนเองจำนวนสี่ห้อง ห้องละ 20 ที่นั่ง
 • ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย