ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

  1. นายกฤตวัย ไชยรุ่งเรือง
  2. นายธนวัฒน์ ทนันไชย
  3. นายธวัชชัย บุญโท
  4. นางสาวพุศรพี โสภานุมาศ
  5. นายนัทธพงศ์ เอี่ยมสุข
  6. นายมนัส ใจซื่อ
  7. นายศุภณัฐ ธรรมไพโรจน์
  8. นายเอกรัตน์ แจ้งถิ่นป่า

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์

**คลิกอ่านประกาศที่นี่**