Author
anuchit

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 514 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ **คลิกอ่านประกาศที่นี่** [...]

รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2562 สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ (วันและเวลาราชการ) โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2205 [...]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ **คลิกอ่านประกาศที่นี่** [...]

รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 มิถุนายน 2562 สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ (วันและเวลาราชการ) โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2205 [...]

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 081 จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ [...]

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่องานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. โดยผลการประเมินที่ได้จะนำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ทั้งนี้สามารถตอบแบบประเมินได้ที่ https://goo.gl/yrcwna [...]

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ การเขียนแผนภาพและผังงานด้วยโปรแกรม Microsoft Visio การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่องานวิจัย การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap การใช้งานคุณสมบัติใหม่ Microsoft Office เวอร์ชั่น 2016 (วิทยาเขตกรุงเทพฯ และวิทยาเขตปราจีนบุรี) เทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วย Google สำนักคอมพิวเตอร์ฯ [...]

แจกฟรี!!! โปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender internet security 2016

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการโปรแกรมป้องกันไว้รัส Bitdefender internet security 2016 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดได้จาก https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th/ [...]