Author
narin boonping

IT Clinic บริการตรวจสอบ ซ่อม และติดตั้งโปรแกรม ในราคากันเองสุดๆ

คอมพิวเตอร์มีปัญหา มานี่ซิ! IT Clinic บริการตรวจสอบ ซ่อม และติดตั้งโปรแกรม ในราคากันเองสุดๆ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มจพ. จ้า IT Clinic บริการ ตรวจสอบ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกำจัดไวรัส มีค่าบริการตามนี้ นักศึกษา เครื่องละ 150 บาท [...]

มีหรือไม่มี ICIT ACCOUNT? ตรวจสอบบัญชีกันได้เลย

ง่ายมากๆ ที่นักศึกษาและบุคลากร มจพ. จะรู้ได้ว่ามี ICIT ACCOUNT แล้วหรือยัง   1. ให้เราเข้าเว็บไซต์ https://account.kmutnb.ac.th/ แล้วเลือกเมนูที่ขื่อว่า “ตรวจสอบสถานะบัญชี” หรือจะ Scan QR-Code เพื่อความรวดเร็ว   2.ให้ทำการกรอกข้อมูลดังนี้ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง วันเกิด รหัสตรวจสอบ (กรอกให้ตรงกับภาพอักษรที่เห็นนะจ๊ะ) 3.ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะบัญชี  หาก [...]

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์นี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อทำการสำรวจความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจฯ ผ่านทางแบบฟอร์ม https://goo.gl/rkDi3D ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผลของการสำรวจจะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาต่อไป [...]

คู่มือการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-book)

คู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ที่ได้จัดบริการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยคู่มือจะแยกประเภทของงานบริการไว้ดังนี้ บริการ Software แสดงรายการซอฟต์แวร์ฟรี และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ที่สามารถใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย บริการระบบสารสนเทศ แสดงรายการระบบสารสนเทศที่สำคัญของนักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้ตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบที่สำคัญของบุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอินเทอร์เน็ต แสดงข้อมูลเครือข่ายไร้สายที่สามารถใช้บริการได้ รวมถึงบริการอีเมลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร และการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแก่ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย บริการห้องบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ แสดงข้อมูลพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หรือพื้นที่สำหรับอาจารย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การอบรม ตลอดจนการประชุมทางไกล [...]

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคลากร มจพ. ใช้ได้กับบริการใดบ้าง???

ICIT ACCOUNT  บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI) บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการระบบส่งเกรดและประเมินการสอน (https://grade.icit.kmutnb.ac.th) บริการเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th) บริการเว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ (https://km.icit.kmutnb.ac.th) บริการ Virtual Private Network (goo.gl/RGZGoW) [...]

นักศึกษาและบุคลากร มจพ. สามารถตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการด้วยระบบ “อักขราวิสุทธิ์”

ระบบอักขราวิสุทธิ์ คือ ระบบที่ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึงกัน ระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจสอบ กับ เอกสารในฐานข้อมูลของระบบฯ โดยให้ผลลัพธ์เป็นรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่า เปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกันและรายละเอียดอื่นๆ     ความสามารถของระบบอักขราวิสุทธิ์ 1. ตรวจสอบได้ทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ตรวจสอบกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระวารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึงบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย 3. รองรับไฟล์เอกสาร [...]

แจกจ่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ThaiWPS สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มจพ.

ชุดโปรแกรม ThaiWPS เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง Kingsoft Corporation จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด จากประเทศไทย โดยการนำชุดโปรแกรมสำนักงาน WPS Office (WPS ย่อมาจาก Writer, Presentation และ Spreadsheet) ซึ่งเป็น [...]

กฎหมายใหม่!!! ว่าด่วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพ์ฉบับที่(2) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการถ่ายคลิปไลฟ์สดประจาน

ที่มา : www.brighttv.co.th สามารถดาวน์โหลดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ [...]

แจกฟรี !!! โปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender Internet Security 2018

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงได้จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender Internet Security 2018 เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่านละ 1 สิทธิ์ (มีอายุการใช้งาน 1 ปี)        ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสและขอรับ License Key ได้ที่ https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th  โดยใช้ ICIT Account สำหรับการเข้าสู่ระบบ [...]