Author
narin boonping

เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทุกเวลากับ @KMUTNB by AIS

เพื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อ @KMUTNB by AIS แบบอัตโนมัติภายใน มจพ. กรุงเทพฯ ด้วย ICIT ACCOUNT นักศึกษาและบุคลากร สามารถดูขั้นตอนการใช้งานตามระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้ iOS คลิกที่นี่Android คลิกที่นี่Windwos 7 คลิกที่นี่ Windows 8 ขึ้นไป และ [...]

IT Clinic บริการตรวจสอบ ซ่อม และติดตั้งโปรแกรม ในราคากันเองสุดๆ

คอมพิวเตอร์มีปัญหา มานี่ซิ! IT Clinic บริการตรวจสอบ ซ่อม และติดตั้งโปรแกรม ในราคากันเองสุดๆ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มจพ. จ้า IT Clinic บริการ ตรวจสอบ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกำจัดไวรัส มีค่าบริการตามนี้ นักศึกษา เครื่องละ 150 บาท [...]

มีหรือไม่มี ICIT ACCOUNT? ตรวจสอบบัญชีกันได้เลย

ง่ายมากๆ ที่นักศึกษาและบุคลากร มจพ. จะรู้ได้ว่ามี ICIT ACCOUNT แล้วหรือยัง   1. ให้เราเข้าเว็บไซต์ https://account.kmutnb.ac.th/ แล้วเลือกเมนูที่ขื่อว่า “ตรวจสอบสถานะบัญชี” หรือจะ Scan QR-Code เพื่อความรวดเร็ว   2.ให้ทำการกรอกข้อมูลดังนี้ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง วันเกิด รหัสตรวจสอบ (กรอกให้ตรงกับภาพอักษรที่เห็นนะจ๊ะ) 3.ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะบัญชี  หาก [...]

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์นี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อทำการสำรวจความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจฯ ผ่านทางแบบฟอร์ม https://goo.gl/rkDi3D ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผลของการสำรวจจะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาต่อไป [...]

คู่มือการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-book)

คู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ที่ได้จัดบริการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยคู่มือจะแยกประเภทของงานบริการไว้ดังนี้ บริการ Software แสดงรายการซอฟต์แวร์ฟรี และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ที่สามารถใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย บริการระบบสารสนเทศ แสดงรายการระบบสารสนเทศที่สำคัญของนักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้ตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบที่สำคัญของบุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอินเทอร์เน็ต แสดงข้อมูลเครือข่ายไร้สายที่สามารถใช้บริการได้ รวมถึงบริการอีเมลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร และการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแก่ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย บริการห้องบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ แสดงข้อมูลพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หรือพื้นที่สำหรับอาจารย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การอบรม ตลอดจนการประชุมทางไกล [...]

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคลากร มจพ. ใช้ได้กับบริการใดบ้าง???

ICIT ACCOUNT  บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI) บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการระบบส่งเกรดและประเมินการสอน (https://grade.icit.kmutnb.ac.th) บริการเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th) บริการเว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ (https://km.icit.kmutnb.ac.th) บริการ Virtual Private Network (goo.gl/RGZGoW) [...]

นักศึกษาและบุคลากร มจพ. สามารถตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการด้วยระบบ “อักขราวิสุทธิ์”

ระบบอักขราวิสุทธิ์ คือ ระบบที่ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึงกัน ระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจสอบ กับ เอกสารในฐานข้อมูลของระบบฯ โดยให้ผลลัพธ์เป็นรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่า เปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกันและรายละเอียดอื่นๆ     ความสามารถของระบบอักขราวิสุทธิ์ 1. ตรวจสอบได้ทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ตรวจสอบกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระวารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึงบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย 3. รองรับไฟล์เอกสาร [...]

แจกจ่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ThaiWPS สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มจพ.

ชุดโปรแกรม ThaiWPS เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง Kingsoft Corporation จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด จากประเทศไทย โดยการนำชุดโปรแกรมสำนักงาน WPS Office (WPS ย่อมาจาก Writer, Presentation และ Spreadsheet) ซึ่งเป็น [...]

กฎหมายใหม่!!! ว่าด่วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพ์ฉบับที่(2) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการถ่ายคลิปไลฟ์สดประจาน

ที่มา : www.brighttv.co.th สามารถดาวน์โหลดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ [...]