Author
narin boonping

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์นี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อทำการสำรวจความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจฯ ผ่านทางแบบฟอร์ม https://goo.gl/rkDi3D ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผลของการสำรวจจะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและนักศึกษาต่อไป [...]

คู่มือการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-book)

คู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ที่ได้จัดบริการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยคู่มือจะแยกประเภทของงานบริการไว้ดังนี้ บริการ Software แสดงรายการซอฟต์แวร์ฟรี และซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ที่สามารถใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย บริการระบบสารสนเทศ แสดงรายการระบบสารสนเทศที่สำคัญของนักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้ตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบที่สำคัญของบุคลากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอินเทอร์เน็ต แสดงข้อมูลเครือข่ายไร้สายที่สามารถใช้บริการได้ รวมถึงบริการอีเมลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร และการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแก่ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย บริการห้องบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ แสดงข้อมูลพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หรือพื้นที่สำหรับอาจารย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การอบรม ตลอดจนการประชุมทางไกล [...]

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคลากร มจพ. ใช้ได้กับบริการใดบ้าง???

ICIT ACCOUNT  บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI) บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการระบบส่งเกรดและประเมินการสอน (https://grade.icit.kmutnb.ac.th) บริการเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th) บริการเว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ (https://km.icit.kmutnb.ac.th) บริการ Virtual Private Network (goo.gl/RGZGoW) [...]

นักศึกษาและบุคลากร มจพ. สามารถตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการด้วยระบบ “อักขราวิสุทธิ์”

ระบบอักขราวิสุทธิ์ คือ ระบบที่ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึงกัน ระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจสอบ กับ เอกสารในฐานข้อมูลของระบบฯ โดยให้ผลลัพธ์เป็นรายงานผลการตรวจสอบที่แสดงค่า เปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกันและรายละเอียดอื่นๆ     ความสามารถของระบบอักขราวิสุทธิ์ 1. ตรวจสอบได้ทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. ตรวจสอบกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระวารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมไปถึงบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย 3. รองรับไฟล์เอกสาร [...]

แจกจ่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ThaiWPS สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มจพ.

ชุดโปรแกรม ThaiWPS เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง Kingsoft Corporation จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด จากประเทศไทย โดยการนำชุดโปรแกรมสำนักงาน WPS Office (WPS ย่อมาจาก Writer, Presentation และ Spreadsheet) ซึ่งเป็น [...]

กฎหมายใหม่!!! ว่าด่วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพ์ฉบับที่(2) พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการถ่ายคลิปไลฟ์สดประจาน

ที่มา : www.brighttv.co.th สามารถดาวน์โหลดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ [...]

แจกฟรี !!! โปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender Internet Security 2018

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงได้จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender Internet Security 2018 เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่านละ 1 สิทธิ์ (มีอายุการใช้งาน 1 ปี)        ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสและขอรับ License Key ได้ที่ https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th  โดยใช้ ICIT Account สำหรับการเข้าสู่ระบบ [...]

งานดีที่แท้ทรู!!! ICIT DAY 2018 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 61

งาน ICIT DAY 2018 ที่นักศึกษาและบุคลากร มจพ. รวมถึงบุคคลทั่วไปต้องห้ามพลาด เพราะมีกิจกรรมที่ให้คุณได้รับความรู้และร่วมสนุกชิงของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 การบรรยายพิเศษเรื่อง Cashless Society “ระวังจะโดนเท ถ้าเปย์ไม่ทัน” เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ [...]

รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

แหล่งที่มา : https://ictlawcenter.etda.or.th สามารถดาวน์โหลดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ [...]

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ , หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap, หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจฯ ผ่านทางแบบฟอร์ม  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผลการสำรวจที่ได้จะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป ขอขอบคุณมา ณ [...]