ห้องบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไร้สาย

มจพ.กรุเทพฯ

บริการห้องบริการเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 301 : เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 64 เครื่อง และ เครื่อง iMac จำนวน 9 เครื่อง 
  • ห้องบริการเครือข่ายไร้สาย 302 : บริการระบบเครือข่ายไร้สายจำนวน 30 คน

img_082000113_100128_2

 

วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 8.30 – 21.00 น. (ช่วงปิดภาคเรียน  8.30 น. – 19.00 น.)
วันเสาร์ : เวลา 8.30 น. – 16.00 น.

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

บริการห้องบริการเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาอาคารสิรินธร ชั้น 6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ห้อง 606  :  แบ่งเป็น 2 ห้อง โดยห้องแรกมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 31 เครื่อง และห้องถัดไป จำนวน 13 เครื่อง
  • ห้อง 609 :  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 40 เครื่อง
  • ห้อง 601B และ 601C :  บริการห้องเครือข่ายไร้สาย

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3img_0123

 

วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 9.00 – 19.00 น. 
วันเสาร์ : เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

มจพ. วิทยาเขตระยอง

บริการห้องบริการเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 20 เครื่อง

 

วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 9.00 – 19.00 น. 
วันเสาร์ : เวลา 9.00 น. – 16.00 น.