สำหรับบุคลากร

 • อีเมล์
 • อินเทอร์เน็ต
 • ระบบสารสนเทศ
 • ห้องบริการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 มจพ.กรุงเทพฯ
 • อีเมล์ xxx@รหัสหน่วยงาน.kmutnb.ac.hth ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบของหน่วยงานตนเอง
 • อี เมล์ xxx@kmutnb.ac.th ดาวน์โหลดเอกสารจาก https://goo.gl/zEOtY7 กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและนำส่งเอกสารตามวิทยาเขตดังต่อไปนี้
  มจพ. กรุงเทพฯ :
  งานสารบรรณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารเนกประสงค์ ชั้น 5
  มจพ. ปราจีนบุรี :
  สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารสิรินธร ชั้น 6
  มจพ. ระยอง :
  เจ้าหน้าที่กองงาน วิทยาเขตระยองได้ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (ห้องสมุด-ห้องคอมพิวเตอร์)

*รหัสผ่านการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายเป็นรหัสผ่านเดียวกับ ICIT ACCOUNT

สามารถดำเนินการกู้คืนรหัสผ่านได้ที่ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index

ติดต่อคุณไข่มุก สรรพวุธ โทร 2213

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบบันทึกรายการแก้ไขข้อมูล/โปรแกรม 3 มิติ ได้ที่ https://goo.gl/t3PTN8 โดยทำการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และนำส่งเอกสารตามวิทยาเขตดังต่อไปนี้

มจพ. กรุงเทพฯ :
งานสารบรรณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารเนกประสงค์ ชั้น 5
มจพ. ปราจีนบุรี :
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารสิรินธร ชั้น 6
มจพ. ระยอง :
เจ้าหน้าที่กองงาน วิทยาเขตระยองได้ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (ห้องสมุด-ห้องคอมพิวเตอร์)
มจพ. กรุงเทพฯ :
สามรถติดต่อได้ที่ คุณพีรธัช หนูชู โทร 2209
มจพ. ปราจีนบุรี :
ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ชั้น 6 อาคารสิรินธร โทร. 7324
มจพ. ระยอง :
สามารถ ติดต่อได้ที่ คุณพนพล วรนุช , คุณนิภัทร์ สุวรรณ กองงาน วิทยาเขตระยองได้ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (ห้องสมุด-ห้องคอมพิวเตอร์) โทร 1302

ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อน หากยังไม่สำเร็จให้ติดต่อไปที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

มจพ. กรุงเทพฯ :
สามรถติดต่อได้ที่ คุณพีรธัช หนูชู โทร 2209
มจพ. ปราจีนบุรี :
ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ชั้น 6 อาคารสิรินธร โทร. 7324
มจพ. ระยอง :
สามารถ ติดต่อได้ที่ คุณพนพล วรนุช , คุณนิภัทร์ สุวรรณ กองงาน วิทยาเขตระยองได้ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (ห้องสมุด-ห้องคอมพิวเตอร์) โทร 1302

สามารภดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครการใช้งานได้จาก https://goo.gl/cNLKi5 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งเอกสารตามวิทยาเขตดังต่อไปนี้

มจพ. กรุงเทพฯ :
งานสารบรรณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารเนกประสงค์ ชั้น 5
มจพ. ปราจีนบุรี :
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารสิรินธร ชั้น 6
มจพ. ระยอง :
เจ้าหน้าที่กองงาน วิทยาเขตระยองได้ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (ห้องสมุด-ห้องคอมพิวเตอร์)

สามารถศึกษาการใช้งานได้จากคู่มือการใช้บริการได้ที่ https://goo.gl/suc7Lg

กรณีที่ได้ไม่ได้รับเทียบเชิญ ผู้ใช้งานสามารถ กรอก username และ เลือกที่ Forgot your password? เพื่อให้ระบบส่งเทียบเชิญมายัง e-mail ที่ได้ทำการลงทะเบียนใช้งานไว้ โดย username@kmutnb.ac.th หรือ username@รหัสหน่วยงาน.kmutnb.ac.th หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 2208

มจพ. กรุงเทพฯ : สำนักงานอธิการบดี สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โทร 2209 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย(ไม่ใช่เครื่องส่วนตัว) หากเป็นหน่วยงานอื่นติดต่อได้ที่หน่วยงานของตัวเอง สำหรับบุคลากรที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสามารถใช้บริการของ IT Clinic ที่ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีค่าใช้จ่าย

มจพ. ปราจีนบุรี :
สำนักงานอธิการบดี สามารถติดต่อได้ที่ชั้น 6 อาคารสิรินธร โทร. 7324
มจพ. ระยอง :
ระยอง : สามารถติดต่อได้ที่ คุณพนพล วรนุช , คุณนิภัทร์ สุวรรณ กองงาน วิทยาเขตระยองได้ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (ห้องสมุด-ห้องคอมพิวเตอร์) โทร 1302
 1. ตรวจสอบสถานะห้องอบรมได้ที่ https://e-room.icit.kmutnb.ac.th
 2. ทำบันทึกเพื่อขอใช้ห้องเพื่อจัดอบรม มายังสำนักคอมพิวเตอร์