สำหรับนักศึกษา

 

 • อีเมล์
 • อินเทอร์เน็ต
 • ระบบสารสนเทศ
 • ห้องบริการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 มจพ.กรุงเทพฯ
 • ห้องบริการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 มจพ.กรุงเทพฯ
มจพ. กรุงเทพฯ :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
มจพ. ปราจีนบุรี  :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ชั้น 6 อาคารสิรินธร
มจพ. ระยอง :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่กองงาน วิทยาเขตระยองได้ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (ห้องสมุด-ห้องคอมพิวเตอร์)
มจพ. กรุงเทพฯ :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
มจพ. ปราจีนบุรี :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ชั้น 6 อาคารสิรินธร
มจพ. ระยอง :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่กองงาน วิทยาเขตระยองได้ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (ห้องสมุด-ห้องคอมพิวเตอร์)

*รหัสผ่านการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายเป็นรหัสผ่านเดียวกับ ICIT ACCOUNT

สามารถดำเนินการกู้คืนรหัสผ่านได้ที่ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index

ติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

สามารถศึกษาการใช้งานได้จากคู่มือการใช้บริการได้ที่ https://goo.gl/suc7Lg

กรณีที่ไม่ได้รับเทียบเชิญ ผู้ใช้งานสามารถ กรอก username และ เลือกที่ Forgot your password? เพื่อให้ระบบส่งเทียบเชิญมายัง e-mail ที่ได้ทำการลงทะเบียนใช้งานไว้ โดย s+รหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถนำหลักฐานยืนยันตัวตนมาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

นักศึกษาสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ :

มจพ. กรุงเทพฯ :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
มจพ. ปราจีนบุรี :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ชั้น 6 อาคารสิรินธร
มจพ. ระยอง :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่กองงาน วิทยาเขตระยองได้ที่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (ห้องสมุด-ห้องคอมพิวเตอร์)
 1. ตรวจสอบรหัสเข้าใช้งาน Wi-fi จากระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic2.kmutnb.ac.th
 2. นำรหัสดังกล่าวมาใช้ในการ login เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์
 1. Login เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์
 2. ในการใช้บริการงานพิมพ์ครั้งแรกให้นำบัตรนักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ เพื่อลงทะเบียนบัตรเพื่อใช้งาน
 3. สั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ login ไว้
 4. นำบัตรนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรแล้ว ไปรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์
 1. ตรวจสอบสถานะห้องอบรมได้ที่ https://e-room.icit.kmutnb.ac.th
 2. ทำ บันทึกเพื่อขอใช้ห้องเพื่อจัดอบรม โดยมีหน่วยงานต้นสังกัด เช่นภาควิชา คณะ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการรับรองการจัดอบรมหรือกิจกรรม มายังสำนักคอมพิวเตอร์