ICIT ท้าปล่อยของ ประกวดคลิปวิดีโอ “งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ”

icit clip video contest

“ICIT ท้าปล่อยของ” สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญนักศึกษา มจพ. ร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าประกวดเรื่อง “งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท โดยผลงานของผู้เข้าประกวดจะถูกนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของสำนักคอมฯ ให้แก่ผู้รับบริการได้รับทราบ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้บริการต่างๆ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
 3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

เนื้อหางานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

เนื้อหาที่นำมาจัดทำคลิปวิดิโอจะต้องเป็นงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ โดยสามารถเลือกจากบริการด้านล่างนี้เพียงหนึ่งบริการเท่านั้น ขอบเขตเนื้อหาของแต่ละบริการมีดังนี้

1. บริการ ICIT ACCOUNT  และขอบเขตเนื้อหาที่ต้องมี

 • ICIT ACCOUNT คืออะไร
 • ICIT ACCOUNT ใช้กับบริการสารสนเทศใด้บ้าง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับ ICIT ACCOUNT ติดต่อได้ที่ไหน

2. บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา
สิทธิประโยชน์เฉพาะนักศึกษามจพ.ที่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้การเรียน การทดลอง การออกแบบและสร้างสรรค์งาน หรือการทำงานร่วมกัน มีความสะดวกมากขึ้น ประหยัด รวมทั้งไม่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มีดังต่อไปนี้

 • Office 365 Education
 •  Adobe
 • Antivirus
 • G Suite for Education
 • Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

3. บริการคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์ และขอบเขตเนื้อหาที่ต้องมี

 • สถานที่ตั้งห้องบริการคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์
 • การเข้าใช้งานห้องบริการและเครื่องคอมพิวเตอร์
 •  อัตราค่าพิมพ์
 •  สิทธิ์งานพิมพ์สำหรับนักศึกษา
 •  ขั้นตอนการพิมพ์
 • การเติมเงิน

4. งาน IT Clinic และขอบเขตเนื้อหาที่ต้องมี

 • IT Clinic มีบริการอะไรบ้าง
 • ค่าบริการและการให้บริการของ IT Clinic
 • ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
 • สถานที่และวันเวลาในการให้บริการ

5. การให้บริการห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (ห้องติว) และขอบเขตเนื้อหาที่ต้องมี

 • สถานที่ตั้ง
 • เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้บริการ
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในแต่ละห้อง

สามารถดูรายละเอียดงานบริการทั้งหมดได้ที่ http://www.icit.kmutnb.ac.th

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. คลิปวิดีโอต้องเป็นเนื้อหางานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯตามที่ได้ระบุไว้
 2. คลิกวิดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาทีและไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเท่านั้น
 4. ผู้สมัคร 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 5. สมาชิกในทีมจะต้องสังกัดอยู่ในทีมเดียวเท่านั้น
 6. แต่ละคลิปวิดีโอต้องมีชื่อและโลโก้ของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. อยู่ในคลิปการนำเสนอด้วย
 7. ไฟล์คลิปวิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, AVI หรือ MOV เท่านั้น คุณภาพมีความละเอียดขนาด 1920×1080 FHD และคุณภาพอย่างน้อย 1080p โดยส่งผลงานผ่านทางการแชร์ Google Drive ที่แบบฟอร์มการสมัครส่งคลิปวิดีโอ
 8. นำคลิปวิดีโออัพโหลดลงใน YouTube โดยตั้งค่าให้เป็นสาธารณะและนำส่ง Link ที่แบบฟอร์มการสมัครส่งคลิปวิดีโอ
 9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 10. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ สามารถทำซ้ำ เผยแพร่หรือดัดแปลง ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
 11. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 • ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในงาน ICIT DAY 2019 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. เนื้อหาในภาพรวม 40 คะแนน
  ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา การร้อยเรียงเรื่องราวงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ตามเงื่อนไขที่กําหนดสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ความคิดสร้างสรรค์/แนวคิด 30 คะแนน
  ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตาม เกิดความประทับใจ เกิดการจดจํา และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
 3. คุณภาพการผลิต 30 คะแนน
  คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อความสวยงามของผลงาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย External Harddisk 1 รางวัล
 • พร้อมใบประกาศนียบัตรทุกรางวัล

หมายเหตุ ผลงานที่จะได้รับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของระดับรางวัลนั้น ๆ ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ 90 คะแนน ขึ้นไป
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 80 คะแนน ขึ้นไป
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : 70 คะแนน ขึ้นไป
 • รางวัลชมเชย : 50 คะแนน ขึ้นไป

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดโลโก้สำนักคอมพิวเตอร์ฯ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวด คลิกที่นี่
แบบฟอร์มสมัครส่งคลิปวิดีโอออนไลน์ คลิกที่นี่