ประชาสัมพันธ์บัญชีระบบสารสนเทศ ICIT Account, ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งาน Microsoft Imagine สำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์บัญชีระบบสารสนเทศ ICIT Account, ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน Microsoft Dreamspark สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ( ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทั้ง 3 วิทยาเขต สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย @KMUTNB-WIFI และระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยทั่วโลก eduroam ผ่านบัญชีระบบสารสนเทศ ICIT Account, ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยรวมถึง KMUTNB Cloud App ที่เป็นบริการ ของ Google Apps for Education และ Microsoft Dreamspark เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft ได้ฟรี
1. บัญชีระบบสารสนเทศ ICIT Account
นักศึกษาสามารถเปิดใช้งานบัญชีระบบสารสนเทศ ICIT Account ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ http://account.kmutnb.ac.th

  • สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 59 เป็นต้นไป ให้เลือกเมนู “เปิดใช้งานบัญชีนักศึกษา”
  • สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 58 ลงไป ให้เลือกเมนู “โอนย้ายบัญชีผู้ใช้งาน”

เมื่อ นักศึกษามีบัญชีระบบสารสนเทศ ICIT Account แล้วนั้น นักศึกษาจะสามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย @KMUTNB-WIFI และระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยทั่วโลก eduroam (วิธีการใช้งานดูที่ http://eduroam.kmutnb.ac.th) รวมถึง ICIT Account นี้จะใช้ในการเข้าถึงระบบส่งเกรดและประเมินผลการสอนอาจารย์ออนไลน์ (http://grade.icit.kmutnb.ac.th) อีกด้วย

2. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยรวมถึง KMUTNB Cloud App
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน KMUTNB Cloud Appp ได้โดยการเข้าเว็บไซต์ http://webmail.kmutnb.ac.th ซึ่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานคือ s ตามด้วย รหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th
(เช่น s5603012340041@email.kmutnb.ac.th) รหัสผ่านคือ s ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน  เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกนักศึกษาจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน

3. Microsoft Imagine
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน Microsoft Imagine ได้ ที่นี่  โดยสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ต่างๆ ของ Microsoft เพื่อการเรียนการสอนได้อีกด้วย เช่น Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft Visio 2013 และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย  โดยคำเชิญเพื่อเข้าใช้งาน Microsoft Imagine     จะจัดส่งไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ตามข้างต้น รายละเอียดเพิ่มเติม และคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับโครงการ Microsoft Imagine สามารถอ่านได้ที่นี่

หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อจุดให้บริการได้ที่
– มจพ. กรุงเทพฯ – ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
– มจพ. ปราจีนบุรี –  อาคารสิรินธร  ชั้น 6
– มจพ. ระยอง – กองงานวิทยาเขตระยอง ห้องสมุด อาคารเรียนรวม ชั้น 3