แจกฟรี!!! โปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender internet security 2017

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการโปรแกรมป้องกันไว้รัส Bitdefender internet security 2017 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดได้จาก https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th/