มาตรฐาน ISO9001:2015

ประกาศ ISO – 01/2560
เรื่อง นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนด เพื่อการพัฒนาระบบ ISO 9001 ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ จึงของประกาศนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้

นโยบายคุณภาพ 

“มุ่งมั่นบริการด้วยคุณภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

วัตถุประสงค์คุณภาพ

  1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
  2. มีการพัฒนา หรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ระบบต่อปี
หนังสือประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   Update :: 29/08/2017

 

  • แบบฟอร์ม
  • คู่มือและระเบียบปฏิบัติงาน