สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 081 จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559
2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
         2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
         3.1 ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
         3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
         3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
         3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
         3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)
        3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
        3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทร 0-2555-2000 ต่อ 2205

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ