imagine

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Imagine ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement กับทางบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งทำให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้

 1. สิทธิประโยชน์ด้านการจัดการ (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

  สิทธิประโยชน์ของ Software Assurance มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูล, ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ, การฝึกอบรมและสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น สิทธิในการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows เดสก์ท็อปเป็น Microsoft Version ล่าสุด, Microsoft Office Version ล่าสุด หรือสิทธิในการใช้ Microsoft Virtual PC Express ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ได้แก่

  • บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถนำระบบปฏิบัติการ แบบอัพเกรด และใน Microsoft Office Version ล่าสุดที่ทางมหาวิทยาลัยจัดซื้อไปติดตั้งและใช้งานในคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้พร้อมสิทธิอัพเกรดและดาวน์เกรดได้เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • มหาวิทยาลัยจะได้รับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดทันที โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้รายการที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อในโปรแกรมนี้ เป็นระยเวลา 1 ปี
  • Microsoft Faculty Connection สนับสนุนโปรแกรมการจัดการสื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ที่ต้องการจัดการเรียนการสอนโดย มีโปรแกรม Faculty Connection สำหรับอาจารย์ เพื่อดาวน์โหลดเครื่องมือสำหรับช่วยในการเรียนการสอน ดังนี้
  • Curriculum, VDO, Demo, Course outline, Lab, Exercise/Exam, Presentation, Source Code โดยอาจารย์ที่ต้องการนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนจะได้รับ Account และคู่มือช่วยสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น
 2. สิทธิประโยขน์ด้านการศึกษา (สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา)

  ได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม Imagine จำนวนสิทธิการใช้งาน (ต่อคน) มหาวิทยาลัยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์สำหรับการเรียนการสอนภายใต้โปรแกรม Imagine ซึ่งรองรับการใช้งานในกิจกรรมทั่วไปในภาคการศึกษา โดยโปรแกรม Imagine จะให้สิทธิกับทั้งผู้สอน,  ผู้เรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการสอนซอฟต์แวร์หลักและได้รับการอัพเดตเทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์อย่างครบถ้วน Imagine จะได้รับสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูล ดังนี้

  • MSDN Library ประกอบด้วยเอกสาร บทความทางเทคนิค และซอร์สโปรแกรมตัวอย่างจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นตัวอย่างและแนวทางสำหรับการเรียนการสอน
  • ฐานความรู้ทางเทคนิค
  • ระบบปฏิบัติการ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และชุดพัฒนาไดรเวอร์ (DDK) ทั้งหมดของไมโครซอฟท์
  • การสนับสนุนทางเทคนิค ทั้งในด้านการติดตั้งและปรับระบบ รวมไปถึงการสอบถามผ่านทาง MSDN Online
  • ซอฟต์แวร์รุ่นทดสอบ, อัพเดท และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถรับทราบถึงเทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์อยู่เสมอ นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำหรับการทำงานจริงในอนาคต
  • ชุดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการทดสอบประกอบด้วยซอฟต์แวร์ตระกูลเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของไมโครซอฟท์สำหรับการทดสอบและใช้ประกอบการสอน ซึ่งได้แก่ Microsoft Windows Server, SQL Servertm, Exchange Server, Commerce Server, BizTalktm Server, Host Integration Server, Application Center, Systems Management Server, ISA Server, Mobile Information Server และ SharePointtm Portal Server
  • Microsoft Visual Studio Professional ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หลักในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Windows
  • Microsoft Visio Professional
  • ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Windows CE
  • ได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
การใช้งานสิทธิประโยชน์
 1. การใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านการจัดการ (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

  • การใช้งาน Software Microsoft Version ล่าสุดและ Microsoft Office Version ล่าสุด ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดส่งแผ่น CD และ CD Key ไปยังหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว
  • สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Faculty Connection สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ microsoft.com โดย สามารถ Download ขั้นตอนการสมัครและการใช้งานได้  ที่นี่ 
 2. การใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษา Microsoft Imagine (สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา)

  สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการเพิ่มรายชื่อบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ Microsoft Imagine เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใข้งานชุดโปรแกรมต่างๆ ได้ โดยทางบริษัทไมโครซอฟท์จะส่งเทียบเชิญผ่านระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ดำเนินการสมัครสมาชิกในระบบ สำหรับขั้นตอนการสมัครและการใช้งานสามารถ Downloadได้  ที่นี่ 

หมายเหตุ

 • สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่มีอีเมลของมหาวิทยาลัย (xxx@<หน่วยงาน>.kmutnb.ac.th) สามารถติดต่อหน่วยงานของท่าน เพื่อขอเปิดใช้งาน 
 • ท่านที่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากยังไม่มี User Account ในระบบ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอสมัครใช้งาน Microsoft imagine ที่นี่ 
 • ท่านที่ยังไม่ได้รับอีเมลเทียบเชิญจากบริษัทไมโครซอฟท์ สามารถดูวิธีการเข้าใช้งาน ที่นี่