โครงสร้างองค์กร

สำนักงานผู้อำนวยการ
ปณิธาน :
พัฒนาคน พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์ :
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ :
สำนักงานผู้อำนวยการเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และให้บริการงานด้านต่างๆ ภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตและหน้าที่
 1. สนับสนุนการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงานของคณะผู้บริหารทุกท่านไปสู่บุคลากร และกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และร่วมกันวางแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
 2. ปฏิบัติงานบริหาร งานธุรการ งานบุคคล งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานคลังและพัสดุ งานประกันคุณภาพ งานอาคารสถานที่ และงานบริการทั่วไป โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในงานด้านนั้นๆ
 3. สนับสนุน และอำนวยความสะดวก และประสานงานให้กับผู้มาขอรับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และมหาวิทยาลัย
 5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงต่างๆ ที่กำหนด
 6. ความรับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปณิธาน :
มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ :
เป็นศูนย์กลางการให้บริการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ :
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 2. การบริการระบบสารสนเทศ ข้อมูล และข้อสนเทศต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 3. การให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตภาระหน้าที่
ปฏิบัติงานในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ การควบคุม กำกับดูแล และติดตั้งระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการ โปรแกรมเชิงประยุกต์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ มีความสามารถในการกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนปฏิบัติงานในการศึกษา ทดลอง และวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบงาน การแก้ไขปัญหางานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนและมีขอบเขตกว้างขวาง รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ และอบรมงานด้านระบบสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย
ปณิธาน :
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การเรียน การสอน และงานวิจัย
วิสัยทัศน์ :
มุ่งมั่น พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ :
 1. การออกแบบระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 2. การดูแล ควบคุม และรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 3. การให้บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ดูแล และใช้งานระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
ขอบเขตหน้าที่
ปฏิบัติงานในด้าน วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา ควบคุม ติดตั้ง และบำรุงรักษางานด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ตลอดจนปฏิบัติงานในการบริหาร จัดการ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงให้คำปรึกษา ทดสอบ และแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้งาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
ปณิธาน:
มุ่งมั่นบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
วิสัยทัศน์ :
เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ :
 1. การให้บริการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. การส่งเสริมให้มีการทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
 3. การบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 4. การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนและสังคม
 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการ
 6. การประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตภาระหน้าที่
 1. บริการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 3. บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยตามมาตรฐานสากล
 4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนและสังคมให้เป็นที่ยอมรับ
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีมาตรฐาน
 6. ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีมาตรฐาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ปณิธาน:
ใส่ใจให้บริการ ประสานงานระบบ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิสัยทัศน์ :
เป็นศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี
พันธกิจ :
 1. การบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 2. การดูแล ควบคุม และรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 3. การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. การให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตภาระหน้าที่
 1. ปฏิบัติงานในการให้บริการ การใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานพิมพ์ ให้แก่นักศึกษา ห้องประชุมทางไกล แก่บุคลากร
 2. ดูแล บำรุงรักษา ระบบเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ให้บริการการเชื่อมต่อ รวมถึงการขยายตัวและการปรับปรุงเครือข่ายในอนาคต
 3. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาระบบ ในการให้คำแนะนำ ติดตั้ง และใช้งานระบบสารสนเทศที่ฝ่ายพัฒนาระบบได้พัฒนาขึ้นใช้งาน
 4. ประสานงานกับฝ่ายบริการวิชาการ ในการอบรมในๆ ที่ฝ่ายบริการวิชาการได้จัดให้มีขึ้น รวมถึงการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอน และวิจัย
 5. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 6. ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ปัญหาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย