โครงสร้างองค์กร

สำนักงานผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี