ผู้บริหาร

ผศ.ชาญชัย กุศลจิตกรณ์

ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2201

อีเมล : icit_director@kmutnb.ac.th

รศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2203

อีเมล : icit_manage@kmutnb.ac.th

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2204

อีเมล : icit_academic@kmutnb.ac.th

ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทร. 02-555-2000 ต่อ 2202

อีเมล : suthida.c@fte.kmutnb.ac.th

ดร.ประดิษฐ์ พิทักษ์เสถียรกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี

โทร : 095-4103-141

อีเมล : praditp@kmutnb.ac.th

อาจารย์ปรีชา คมขำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง

โทร : 092-6934-382

อีเมล : preecha.k@eat.kmutnb.ac.th
สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวชาลินทร์ เกรียงสินยศ

นักวิชาการพัสดุ (หัวหน้าสำนักงาน)

โทร : 02-555-2000 ต่อ 2206
อีเมล : oil@kmutnb.ac.th,
charlin.k@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวพิรานันท์ ลางดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2206
อีเมล์ : piranunl@kmutnb.ac.th,
piranun.l@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวศรินญา สุวรรณดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2205
อีเมล : sarinyas@kmutnb.ac.th,
sarinya.s@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวนัฏฐ์หทัยกร อร่ามพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2205
อีเมล : nuthathaikorna@kmutnb.ac.th,
nuthathaikorn.a@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวสุธัญญา เพ็งภักดี

บุคลากร

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2205
อีเมล์ : suthanya.p@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวรจนา บุญแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2205
อีเมล : rotjanab@kmutnb.ac.th,
rotjana.b@icit.kmutnb.ac.th

นางสุนทร ศรีผดุง

พนักงานบริการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2205
อีเมล : soonthorns@kmutnb.ac.th
ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

นายจันตพงษ์ บุตรลักษณ์ (หัวหน้าฝ่าย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2209
jantapongb@kmutnb.ac.th,
jantapong.b@icit.kmutnb.ac.th

นายอิศเรศ สมณะ

วิศวกร

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2209
อีเมล : ret@kmutnb.ac.th,
itsaret.s@icit.kmutnb.ac.th

นายธีรสิทธิ์ พิชญังกูร

วิศวกร

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2216
อีเมล : puh@kmutnb.ac.th,
puh@kmutnb.ac.th

นายอภิชิต เส็งขำ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2209
apichit@kmutnb.ac.th,
apichit@kmutnb.ac.th

นายพีรธัช หนูชู

วิศวกร

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2209
peeratuchn@kmutnb.ac.th,
peeratuch.n@icit.kmutnb.ac.th

นายพีรพันธ์ รุจิพงษ์กุล

วิศวกร

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2209
peerapunr@kmutnb.ac.th,
peerapun.r@icit.kmutnb.ac.th
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวสรณ์สิริ วีระพันธ์ (หัวหน้าฝ่าย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2212
อีเมล : sornsiriw@kmutnb.ac.th,
sornsiri.w@icit.kmutnb.ac.th

นางจิราพร ธัญญประเสริฐกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2213
อีเมล : jiraporn@kmutnb.ac.th,
jiraporn.t@icit.kmutnb.ac.th

นางณิชาพร ชื่อสุธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2208
อีเมล : nichapon@kmutnb.ac.th,
nichaporn.c@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวกุณฑล กระบวนรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2207
อีเมล : khuntol@kmutnb.ac.th,
khuntol.k@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวไข่มุก สรรพวุธ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2213
อีเมล : khaimooks@kmutnb.ac.th,
khaimook.s@icit.kmutnb.ac.th

นายศิวกร หลงสมบูรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2207
siwakorn.l@icit.kmutnb.ac.th

นายคณวัฒน์ รุ่งทวีวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000
อีเมล : kanawat.r@icit.kmutnb.ac.th
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย

นายอนุชิต ชาบำเหน็จ (หัวหน้าฝ่าย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2213
อีเมล : anuchitc@kmutnb.ac.th,
anuchit.c@icit.kmutnb.ac.th

นายวัชร พิชยนันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2208
อีเมล : watchara@kmutnb.ac.th,
watchara.p@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวธัญนันท์ กระดาษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2208
อีเมล : sim@kmutnb.ac.th,
thanyanan.k@icit.kmutnb.ac.th

นายนรินทร์ บุญปิง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2212
อีเมล : narinb@kmutnb.ac.th,
narin.b@icit.kmutnb.ac.th

นายกนก บุญพันธ์จันที

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
kanokb@kmutnb.ac.th
kanok.b@icit.kmutnb.ac.th

นายเตมีย์ ช่วยชูวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2213
อีเมล : temic@kmutnb.ac.th,
temi.c@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวอรวรรณ แก้วคำบ้ง

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
อีเมล : orawan.k@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวธัญญมาศ สิงหรา

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
อีเมล : thanyamas.s@icit.kmutnb.ac.th,

นางสาวทีปพรัตน์ แซ่อึ๊ง

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
tipparat.s@icit.kmutnb.ac.th

นายประสิทธิพงษ์ คำป้อง

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
อีเมล : prasitthipong.k@icit.kmutnb.ac.th

นายภูดิท เครือวัลย์

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2210
อีเมล : phudit.k@icit.kmutnb.ac.th

นายชยากร ณ ระนอง

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2210
อีเมล : chayakorn.n@icit.kmutnb.ac.th

นายสฤษดิ์ ศรีบางไทร

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2210
อีเมล : sarit.s@icit.kmutnb.ac.th

นายวัชรพงษ์ จงใจงาม

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2210
อีเมล : watcharapong.j@icit.kmutnb.ac.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นายเกษม ตั้งเกียรติศิริ

นายเกษม ตั้งเกียรติศิริ (รักษาการหัวหน้าฝ่าย)

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

อีเมล : kasemt@kmutnb.ac.th,
kasem.t@icit.kmutnb.ac.th
นายชาตรี ธนูศิลป์

นายชาตรี ธนูศิลป์

วิศวกร

อีเมล : chatreet@kmutnb.ac.th,
chatree.t@icit.kmutnb.ac.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง

นายพนพล วรนุช (รักษาการหัวหน้าฝ่าย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : panapon.v@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวนิภาพร ลุสุข

ตำแหน่งวิศวกร

โทร : 091-086-6245
อีเมล : nibhaporn.l@icit.kmutnb.ac.th