ผู้บริหาร
สำนักงานผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง