Software ลิขสิทธ์

การให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย : สำนัก ให้บริการ Software ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย ดังนี้

บริษัทโปรแกรมจำนวน Licenseรายละเอียดสำหรับบุคลากรสำหรับนักศึกษา
Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10
550 FTE ซอฟต์แวร์การจัดการระบบบริการซอฟต์แวร์
Microsoft Office 2003,
Microsoft Office 2007,
Microsoft Office 2010,
Microsoft Office 2013,
Microsoft Office 2016
 ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงานบริการซอฟต์แวร์
 ชุดโปรแกรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Microsoft Imagine เช่น Microsoft Visual Studio Professional, Microsoft Visio Professionalโครงการ Microsoft Imagine ชุดซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบ และใช้ประกอบการสอนซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตระกูลเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของ Microsoftบริการซอฟต์แวร์บริการซอฟต์แวร์
Adobe CS6 Design Standard
ประกอบด้วย

  • Acrobat X Pro
  • Bridge CS6
  • Illustrator CS6
  • InDesign CS6
  •  Photoshop CS6
30 Licenses เป็นการรวบรวมเครื่องมือทางด้านการออกแบบ โดย
โปรแกรมเหล่านี้มีความสามารถดังนี้

  • โปรแกรมสำหรับงานตกแต่งภาพลักษณะแบบเวกเตอร์
  • โปรแกรมจัด Layout สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์
  • โปรแกรมสำหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  • โปรแกรมสำหรับตกแต่งรูปภาพ
ใช้งานได้ที่ชั้น 3 สำนักคอมฯ  มจพ. กรุงเทพฯใช้งานได้ที่ชั้น 3 สำนักคอมฯ  มจพ. กรุงเทพฯ
IBM SPSS20 Licenses ซอฟต์แวร์เพื่องานวิเคราะห์วิจัยบริการซอฟต์แวร์ใช้งานได้ที่ชั้น 3 สำนักคอมฯ  มจพ. กรุงเทพฯ
MathWorks MATLAB 2015b
(Slimulink, Control system Toolbox, Fuzzy Logic Toolbox, Image Processing toolbox, Signal  Processing Toolbox)
30 Licenses เป็นซอฟต์แวร์ในการคำนวณและการเขียนโปรแกรมที่มีความสามารถครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาอัลกอริธึม การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการทำซิมูเลชั่นของระบบ การ
สร้างระบบควบคุม และโดยเฉพาะเรื่อง image processingและ wavelet การสร้างเมตริกซ์
บริการซอฟต์แวร์ใช้งานได้ที่ชั้น 3 สำนักคอมฯ  มจพ. กรุงเทพฯ
Dassault systemsSolidWork Education500 licenseซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแบบและออกแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล 3 มิติบริการซอฟต์แวร์
CATIA  V5 -6R201730 licenseซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน 3D CAD (Computer-Aided Design)
Simulia Abaqusสำหรับการเรียนการสอน 20 license

สำหรับงานวิจัย 3 license

ซอฟต์แวร์สำหรับการจำลอง finite element
Bitdefender Bitdefender Internet Security
2018
1,500 users ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th/บริการซอฟต์แวร์บริการซอฟต์แวร์