สารประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทสารประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเผยแพร่กิจกรรม เรื่องราว ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักไปสู่บุคคลทั้งภายในและภายนอกของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ โดยมีการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวทุกๆ 2 เดือน หรือจำนวน 6 ฉบับต่อปี

ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2561
ฉบับ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
ฉบับ พฤศจิกายน–ธันวาคม 2560
ฉบับ กันยายน-ตุลาคม 2560
ฉบับ กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
ฉบับ พฤษภาคม-มิถุนายน 2560
ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2560
ฉบับ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
ฉบับ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
ฉบับ กันยายน-ตุลาคม 2559
ฉบับ กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
ฉบับ พฤศภาคม-มิถุนายน 2559
1 2 3 4