คำชี้แจง
       แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฝึกอบรมของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำผลการประเมิน
       มาใช้พัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 

ตอนที่ 1

 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ

  เพศ              ชาย        หญิง
 
 


ตอนที่ 2

 โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการให้บริการวิชาการ ในช่องระดับความพึงพอใจ
 ระดับความพึงพอใจ : 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

ด้านความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1
1 การประชาสัมพันธ์และการลงทะเบียน
2 การกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
3 การให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
4 สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม
5 ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบ
6 การบริการของอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ด้านวิทยากรฝึกอบรม 5 4 3 2 1
7 บุคลิกภาพของวิทยากร
8 ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของวิทยากร
9 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
10 การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา
11 เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ
12 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฝึกอบรม

     กรุณากรอกตัวเลขที่เห็น :    captcha

ข้อเสนอแนะ(เพิ่มเติม)


   
 

 

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
02-555-2000 ต่อ 2205