สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน สากล IEC/ISO 29110 (International Standard – IEC/ISO 29110) ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองที่ออกให้กับบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ที่มีการบริหารโครงการ (project management) และกระบวนการติดตั้งซอฟแวร์ (Software Implementation Process) สอดคล้องตามมาตรฐานสากล IEC/ISO 29110