ฟรี! ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Bitdefender

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงได้จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender Internet Security เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่านละ 1 สิทธิ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสและขอรับ License Key ได้ที่
https://software.kmutnb.ac.th โดยใช้ ICIT Account สำหรับการเข้าสู่ระบบ