ขยายเวลารับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สมัครงาน

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสํานักงาน ก.ค.ศ. หรือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  – ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
  – มีความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ภาษาต่างๆ เช่น ASP หรือ PHP
  – มีความรู้ด้านระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL หรือ Oracle
 2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  2.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิด รับสมัคร พร้อมสําเนา 1 ชุด
  2.2 ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนา 1 ชุด
  2.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 1 ชุด
  2.4 บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ชุด
  2.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมสําเนา 1 ชุด
  2.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
  2.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป

เงินเดือน 14,300 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ (วันและเวลาราชการ) โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2221