สารประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทสารประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเผยแพร่กิจกรรม เรื่องราว ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักไปสู่บุคคลทั้งภายในและภายนอกของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ โดยมีการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวทุกๆ 2 เดือน หรือจำนวน 6 ฉบับต่อปี

ฉบับ กฎกฎาคม – สิงหาคม 2565
ฉบับ พฤษภาคม – มิถุนายน 2565
ฉบับ มีนาคม – เมษายน 2565
ฉบับ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565
ฉบับ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
ฉบับ กันยายน – ตุลาคม 2564
ฉบับ กรกฎาคม-สิงหาคม 2564
ฉบับ พฤษภาคม-มิถุนายน 2564
ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2564
ฉบับ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564
ฉบับ พฤศจิกายน–ธันวาคม 2563
ฉบับ กันยายน-ตุลาคม 2563
1 2 3 6