สารประชาสัมพันธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทสารประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเผยแพร่กิจกรรม เรื่องราว ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักไปสู่บุคคลทั้งภายในและภายนอกของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ โดยมีการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวทุกๆ 2 เดือน หรือจำนวน 6 ฉบับต่อปี

ฉบับ พฤศจิกายน–ธันวาคม 2563
ฉบับ กันยายน-ตุลาคม 2563
ฉบับ กรกฎาคม-สิงหาคม 2563
ฉบับ พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2563
ฉบับ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
ฉบับ พฤศจิกายน–ธันวาคม 2562
ฉบับ กันยายน-ตุลาคม 2562
ฉบับ กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
ฉบับ พฤษภาคม-มิถุนายน 2562
ฉบับ มีนาคม-เมษายน 2562
ฉบับ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
1 2 3 5