จำนวนวันลาที่ลาไปแล้ว และจำนวนวันลาที่เหลือรายบุคคล ณ ปัจจุบัน