เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนอย่างไร

  1. ตรวจสอบรหัสเข้าใช้งาน Wi-fi จากระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic2.kmutnb.ac.th
  2. นำรหัสดังกล่าวมาใช้ในการ login เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์