เข้าใช้งาน Google Email ครั้งแรกทำอย่างไร

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://accounts.google.com
Email : sรหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th
Password : sเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ : เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน