เบิกค่าทันตกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องทำยังไงบ้าง

  1. ให้ใช้สิทธิเบิกจากสำนักงานประกันสังคมก่อน
  2.  นำสำเนาใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานประกันสังคมรับรองสำเนาถูกต้องและระบุจำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วพร้อมสำเนาใบรับรองแพทย์มาเบิกสิทธิรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
  3. ถ้าสิทธิค่ารักษาจากสำนักงานประกันสังคมครบแล้วต้องมีหนังสือรับรองการปฏิเสธการเบิกจ่ายจากสำนักงานประกันสังคมแนบมาด้วยทุกครั้ง