เบิกค่ารักษาของพนักงานมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนยังไง

กรณีที่ 1 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือของประกันสุขภาพกลุ่ม

  1. ให้ใช้สิทธิเบิกประกันสุขภาพกลุ่มก่อน
  2.  กรณีมีส่วนเกิน

ให้นำใบเสร็จรับเงินระบุจำนวนเงินที่ประกันกลุ่มจ่ายแล้วแนบสำเนาใบรับรองแพทย์มาเบิกสิทธิค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย

กรณีที่ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยสำรองเงินจ่ายเอง

  1. ให้ใช้สิทธิเบิกประกันสุขภาพกลุ่มก่อน(ถ้าค่ารักษาเกินกว่าสิทธิประกันสุขภาพกลุ่ม ให้แนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ประกันสุขภาพกลุ่มรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว)
  2.  นำสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้จากประกันสุขภาพกลุ่มแนบสำเนาใบรับรองแพทย์มาเบิกสิทธิค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย