ไม่พบบัญชี Microsoft Email ต้องทำอย่างไร

ตรวจสอบสถานะ ICIT Account การเปิดใช้งานที่
https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/username

ระบบจะแสดงสถานะดังต่อไปนี้
– สถานะ “รอเปิดใช้งาน” ให้เปิดใช้งานบัญชีที่ https://account.kmutnb.ac.th/web/student/activation
– สถานะ “ข้อมูลสำหรับการเปิดใช้งานบัญชีไม่ถูกต้อง” ให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงข้อมูล โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้