Software ลิขสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยแจกให้นักศึกษาใช้ฟรี สามารถใช้งานได้นานแค่ไหน?

ใช้ได้ตลอดในสถานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (หากสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจะไม่สามารถใช้งานได้)