แบบประเมินความพึงพอใจ

ที่มีต่องานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.(ประจำปีงบประมาณ 2566)

Progress
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการรับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของ ระบบสารสนเทศเพื่อการรับพระราชทานปริญญาบัตร
โดย มากที่สุด (5), มาก (4), ปานกลาง (3), น้อย (2), น้อยที่สุด (1) ***

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
โดย มากที่สุด (5), มาก (4), ปานกลาง (3), น้อย (2), น้อยที่สุด (1)

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กรุณากดปุ่ม ส่งแบบประเมิน เพื่อส่งข้อมูล

Back to Top