บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ชาญชัย กุศลจิตกรณ์

ที่ปรีกษา

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2220

อีเมล : chanchai.k@cit.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา

ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2201

อีเมล : choopan.r@cit.kmutnb.ac.th

ผศ. ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2203

อีเมล : prasertsak.t@cit.kmutnb.ac.th

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2204

อีเมล : nuttawut.s@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบเครือข่ายและงานบริการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2202

อีเมล : suthida.c@fte.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.บีสุดา ดาวเรือง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี

โทร : -

อีเมล : beesuda.d@itm.kmutnb.ac.th

รศ.ปรีชา คมขำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง

โทร : 092-6934-382

อีเมล : preecha.k@eat.kmutnb.ac.th
สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวชาลินทร์ เกรียงสินยศ

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงาน)

โทร : 02-555-2000 ต่อ 2206
อีเมล : oil@kmutnb.ac.th,
charlin.k@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวพิรานันท์ ลางดี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2217
อีเมล์ : piranunl@kmutnb.ac.th,
piranun.l@icit.kmutnb.ac.th

นางศรินญา พงศ์สุริยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2215
อีเมล : sarinyas@kmutnb.ac.th,
sarinya.s@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวนัฏฐ์หทัยกร อร่ามพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2219
อีเมล : nuthathaikorna@kmutnb.ac.th,
nuthathaikorn.a@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวจารุชา เจือทอง

บุคลากร

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2221
อีเมล : jaruchaj@kmutnb.ac.th,
jarucha.j@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวรจนา บุญแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2205
อีเมล : rotjanab@kmutnb.ac.th,
rotjana.b@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวพิพรรณพร ดวงพัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2228
อีเมล : pipanporn.d@icit.kmutnb.ac.th
ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย

นายพีรธัช หนูชู (หัวหน้าฝ่าย)

วิศวกร

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2223
อีเมล : peeratuchn@kmutnb.ac.th,
peeratuch.n@icit.kmutnb.ac.th

นายจันตพงษ์ บุตรลักษณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2209
อีเมล : jantapongb@kmutnb.ac.th,
jantapong.b@icit.kmutnb.ac.th

นายอิศเรศ สมณะ

วิศวกร

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2214
อีเมล : ret@kmutnb.ac.th,
itsaret.s@icit.kmutnb.ac.th

นายธีรสิทธิ์ พิชญังกูร

วิศวกร

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2216
อีเมล : puh@kmutnb.ac.th,
teerasit.p@icit.kmutnb.ac.th

นายอภิชิต เส็งขำ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2222
อีเมล : apichit@kmutnb.ac.th,
apichit.s@icit.kmutnb.ac.th

นายพีรพันธ์ รุจิพงษ์กุล

วิศวกร ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2218
อีเมล : peerapunr@kmutnb.ac.th,
peerapun.r@icit.kmutnb.ac.th
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางณิชาพร ชื่อสุธรรม (หัวหน้าฝ่าย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2208
อีเมล : nichapon@kmutnb.ac.th,
nichaporn.c@icit.kmutnb.ac.th

นางจิราพร ธัญญประเสริฐกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2225
อีเมล : jiraporn@kmutnb.ac.th,
jiraporn.t@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวกุณฑล กระบวนรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2232
อีเมล : khuntol@kmutnb.ac.th,
khuntol.k@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวสรณ์สิริ วีระพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2212
อีเมล : sornsiriw@kmutnb.ac.th,
sornsiri.w@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวไข่มุก สรรพวุธ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2213
อีเมล : khaimooks@kmutnb.ac.th,
khaimook.s@icit.kmutnb.ac.th

นายศิวกร หลงสมบูรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2229
siwakorn.l@icit.kmutnb.ac.th
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย

นายกนก บุญพันธ์จันที (หัวหน้าฝ่าย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2207
kanokb@kmutnb.ac.th
kanok.b@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวธัญนันท์ กระดาษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2231
อีเมล : sim@kmutnb.ac.th,
thanyanan.k@icit.kmutnb.ac.th

นายวัชร พิชยนันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2230
อีเมล : watchara@kmutnb.ac.th,
watchara.p@icit.kmutnb.ac.th

นายอนุชิต ชาบำเหน็จ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2227
อีเมล : anuchitc@kmutnb.ac.th,
anuchit.c@icit.kmutnb.ac.th

นายนรินทร์ บุญปิง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2224
อีเมล : narinb@kmutnb.ac.th,
narin.b@icit.kmutnb.ac.th

นายเตมีย์ ช่วยชูวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2226
อีเมล : temic@kmutnb.ac.th,
temi.c@icit.kmutnb.ac.th

นายมนัส ใจซื่อ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2228
อีเมล : manas.j@icit.kmutnb.ac.th

นายปิยะบุตร แหละซู

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2210
อีเมล : piyabut.l@icit.kmutnb.ac.th

นายกฤตยชญ์ เส้งสุย

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
อีเมล : krittayot.s@icit.kmutnb.ac.th

นายศักดิ์สิทธิ์ คำยันต์

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
suksit.k@icit.kmutnb.ac.th

นายกรวิทย์ คำเต็ม

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
อีเมล : korawitkh@kmutnb.ac.th
korawit.k@icit.kmutnb.ac.th

นางสาวกรรณิกา ปลั่งกลาง

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
อีเมล : kannikap@kmutnb.ac.th
kannika.p@icit.kmutnb.ac.th

นายชาตรี ใจรักดี

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
อีเมล : chatreej@kmutnb.ac.th
chatree.j@icit.kmutnb.ac.th

นายปิยะพงษ์ ทองกัณฑา

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
อีเมล : piyapong.t@icit.kmutnb.ac.th

นายเทอดศักดิ์ ไวมือ

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2211
อีเมล : thoedsak.w@icit.kmutnb.ac.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี

นายเกษม ตั้งเกียรติศิริ (รักษาการหัวหน้าฝ่าย)

วิศวกร

โทรศัพท์ : 037-217300 ต่อ 7324
อีเมล : kasemt@kmutnb.ac.th,
kasem.t@icit.kmutnb.ac.th

นายพงษ์อนันต์ กิตติวิทยเมธี

วิศวกร

โทรศัพท์ : 037-217300 ต่อ 7325
อีเมล : ponganunt.k@icit.kmutnb.ac.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง

นางสาวเขมจิรา ลุสุข

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 038-627000 ต่อ 5151
อีเมล : khemchira.l@icit.kmutnb.ac.th
อีเมล : khemchiral@kmutnb.ac.th

นายญาณวิทย์ อึ้งอารีย์วิทยา

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 038-627000 ต่อ 5152
อีเมล : yannawit.o@icit.kmutnb.ac.th
อีเมล : yannawito@kmutnb.ac.th

*ข้อมูล ณ วันที่ 2 ม.ค. 67

Loading