สำหรับบุคลากรภายใน

เบิกได้ปีละ 30,000 บาท

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพใช้ ใบเสร็จรับเงินพนักงานมหาวิทยาลัยใช้ ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์

ใบเสร็จรับเงิน นับจากวันที่ที่จ่ายถึงวันที่ส่วนงานได้รับเอกสาร ไม่เกิน 1 ปีถึงจะนำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

 1. ให้ใช้สิทธิเบิกจากสำนักงานประกันสังคมก่อน
 2.  นำสำเนาใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานประกันสังคมรับรองสำเนาถูกต้องและระบุจำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วพร้อมสำเนาใบรับรองแพทย์มาเบิกสิทธิรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. ถ้าสิทธิค่ารักษาจากสำนักงานประกันสังคมครบแล้วต้องมีหนังสือรับรองการปฏิเสธการเบิกจ่ายจากสำนักงานประกันสังคมแนบมาด้วยทุกครั้ง

กรณีที่ 1 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือของประกันสุขภาพกลุ่ม

 1. ให้ใช้สิทธิเบิกประกันสุขภาพกลุ่มก่อน
 2.  กรณีมีส่วนเกิน

ให้นำใบเสร็จรับเงินระบุจำนวนเงินที่ประกันกลุ่มจ่ายแล้วแนบสำเนาใบรับรองแพทย์มาเบิกสิทธิค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย

กรณีที่ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยสำรองเงินจ่ายเอง

 1. ให้ใช้สิทธิเบิกประกันสุขภาพกลุ่มก่อน(ถ้าค่ารักษาเกินกว่าสิทธิประกันสุขภาพกลุ่ม ให้แนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ประกันสุขภาพกลุ่มรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว)
 2.  นำสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้จากประกันสุขภาพกลุ่มแนบสำเนาใบรับรองแพทย์มาเบิกสิทธิค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย

ติดต่อคุณจารุชา โทร: 2205

 1. ผู้ขออนุมัติตัวบุคคล
 2.  หัวหน้าฝ่าย
 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 4. ผู้อำนวยการฯ (ต้องมีคำว่า “อนุมัติ” บนชื่อผู้อำนวยการด้วย)
 1. ผู้ขออนุมัติตัวบุคคล
 2. หัวหน้าฝ่าย
 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 4. ผู้อำนวยการฯ (ต้องมีคำว่า “อนุมัติ” บนชื่อผู้อำนวยการด้วย)
 1. บันทึกอนุมติใช้เงิน ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว (สำเนา)
 2.  ใบยืมเงินทุนหมุนเวียนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดได้จากเว็บกองคลัง) print 2 หน้า
 1. ส่งเอกสาร (บันทึกขอมุมัติใช้เงิน,ใบยืมเงินทุนหมุนเวียน) ที่งานการเงินหมายเหตุ งานการเงินใช้เวลา 3 วันทำการดังนั้นผู้ยืมต้องส่งเอกสารดังกล่าวก่อนวันที่จะใช้เงินหรือเกิดงานนั้นๆ
 2.  ผู้ยืมมารับเงินที่ยืมที่งานการเงิน งานการเงินจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบถึงวันครบกำหนดที่จะต้องคืนเงิน

ระยะเวลาคืนเงิน

 • ค่าเบี้ยประชุม ต้องเคลียร์ภายใน 4 วันทำการนับจากวันเสร็จสิ้นการประชุม
 • การจัดฝึกอบรม/สัมมนา ต้องเคลียร์ภายใน 10วันทำการนับจากวันเสร็จสิ้นการฝึกอบรม/สัมมนานั้น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต้องเคลียร์ภายใน 10วันทำการนับจากวันที่กลับจากการปฏิบัติงาน
 • อื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ต้องเคลียร์ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่งานนั้นแล้วเสร็จ

เอกสารที่ต้องใช้ในการเคลียร์เงินยืมทุนหมุนเวียน

 •  เงินสด (ในกรณีเงินเหลือ) ต้องคืนทันทีที่เสร็จสิ้นการประชุมหรืออย่างช้าไม่เกินวันทำการถัดไป
 • บันทึกอมุติค่าใช้จ่าย/ใบตรวจรับพัสดุ
 • ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Loading