โครงสร้างองค์กร

สำนักงานผู้อำนวยการ
ปณิธาน :
พัฒนาคน พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์ :
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ :
เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ    
ขอบเขตและหน้าที่
ปฏิบัติงานและสนับสนุนในการบริหารจัดการ ควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบสำนักงานต่างๆ ได้แก่ งานธุรการ งานบุคคล งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานการเงิน การบัญชี งานพัสดุ เป็นต้น รวมถึงการให้บริการประสานงานทั้งภายในและภายนอกสำนัก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำข้อมูลต่างๆ ในระบบงานสำนักงานให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปณิธาน :
มุ่งมั่นพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ :
เป็นศูนย์กลางการให้บริการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ :
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 2. การบริการระบบสารสนเทศข้อมูลและข้อสนเทศต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3. การให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ขอบเขตภาระหน้าที่
ปฏิบัติงานในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ การควบคุม กำกับดูแล และติดตั้งระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการ โปรแกรมเชิงประยุกต์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ มีความสามารถในการกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนปฏิบัติงานในการศึกษา ทดลอง และวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบงาน การแก้ไขปัญหางานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนและมีขอบเขตกว้างขวาง รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ และอบรมงานด้านระบบสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครือข่าย
ปณิธาน :
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การเรียน การสอน และงานวิจัย
วิสัยทัศน์ :
มุ่งมั่น พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ :
 1. การออกแบบระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 2. การดูแล ควบคุม และรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 3. การให้บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร
 4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ดูแล และใช้งานระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
ขอบเขตหน้าที่
ปฏิบัติงานในด้าน วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา ควบคุม ติดตั้ง และบำรุงรักษางานด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ตลอดจนปฏิบัติงานในการบริหาร จัดการ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงให้คำปรึกษา ทดสอบ และแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้งาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
ปณิธาน:
มุ่งมั่นบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย
วิสัยทัศน์ :
เป็นศูนย์กลางการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ :
 1. การให้บริการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. การส่งเสริมให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ทำงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
 3. การบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 4. การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนและสังคม
 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการ
 6. การประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาและแนะนำงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานภายใต้สำนักงานอธิการดี 
 8. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา 
ขอบเขตภาระหน้าที่
 1. บริการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 3. บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยตามมาตรฐานสากล
 4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชนและสังคมให้เป็นที่ยอมรับ
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีมาตรฐาน
 6. ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีมาตรฐาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ปณิธาน:
ใส่ใจให้บริการ ประสานงานระบบ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่วิทยาเขตปราจีนบุรี
วิสัยทัศน์ :
เป็นศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี
พันธกิจ :
 1. การบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 2. การดูแล ควบคุม และรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 3. การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. การให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตภาระหน้าที่
 1. ปฏิบัติงานในการให้บริการ การใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานพิมพ์ ให้แก่นักศึกษา ห้องประชุมทางไกล แก่บุคลากร
 2. ดูแล บำรุงรักษา ระบบเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ให้บริการการเชื่อมต่อ รวมถึงการขยายตัวและการปรับปรุงเครือข่ายในอนาคต
 3. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาระบบ ในการให้คำแนะนำ ติดตั้ง และใช้งานระบบสารสนเทศที่ฝ่ายพัฒนาระบบได้พัฒนาขึ้นใช้งาน
 4. ประสานงานกับฝ่ายบริการวิชาการ ในการอบรมในๆ ที่ฝ่ายบริการวิชาการได้จัดให้มีขึ้น รวมถึงการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอน และวิจัย
 5. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 6. ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ปัญหาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง
ปณิธาน:
วิสัยทัศน์ :
พันธกิจ :
 1. การดูแล ควบคุม และรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่ายของวิทยาเขตระยอง 
 2. การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้วิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 3. การให้บริการเว็บโฮลติง และโคโลเคชั่นแก่หน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขตระยอง 
 4. การให้บริการห้องประชุมทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 5. จัดการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศของวิทยาเขตระยอง 
 6. การจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. การให้คำปรึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตภาระหน้าที่
ปฏิบัติงานในให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานพิมพ์ให้แก่นักศึกษา ดูแล แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับโครงสร้างระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา การกำหนดค่าการทำงานของอุปกรณ์ ให้บริการการเชื่อมต่อ รวมถึงการขยายตัวและปรับปรุงเครือข่ายในอนาคต ให้คำแนะนำ ติดตั้ง และใช้งานระบบสารสนเทศที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศได้พัฒนาขึ้นใช้งาน ดูแลการอบรมต่างๆ ที่ฝ่ายบริการวิชาการได้จัดการอบรม รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการเรียนการสอน

Update : มกราคม 2566

Loading