หัวข้อการให้บริการ

นักศึกษาบุคลากร/หน่วยงานบุคคลทั่วไปบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

imagine

Microsoft Azure Dev Tools  for Teaching

รายละเอียด

software

Software ลิขสิทธิ์

รายละเอียด

eduroam

เว็บไซต์บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

รายละเอียด

print

บริการงานพิมพ์

รายละเอียด

myself

ห้องแลกเปลี่ยนความรู้ฯ (ห้องติว)

รายละเอียด

training

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฝึกอบรม

รายละเอียด

helpdesk

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

wifi

เว็บไซต์เครือข่ายไร้สาย มจพ.

รายละเอียด

reg

ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

รายละเอียด

ระบบประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บ

รายละเอียด

software

Software ลิขสิทธิ์

รายละเอียด

imagine

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

รายละเอียด

eduroam

เว็บไซต์บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

รายละเอียด

พื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting)

รายละเอียด

helpdesk

ศูนย์ความความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

conference

ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

รายละเอียด

servuy

ระบบประเมินออนไลน์

รายละเอียด

training

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฝึกอบรม

รายละเอียด

it

งานบริการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

training_rent

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง

รายละเอียด

it

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

รายละเอียด

training_rent

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี/ระบบบัญชี 3 มิติ)

รายละเอียด

training_rent

เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง

รายละเอียด

e-project

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายละเอียด

e-mpay

ระบบค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุม

รายละเอียด

e-room

ระบบจองห้องออนไลน์

รายละเอียด

ระบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

รายละเอียด

pls.kmutnb.ac.th

ระบบลาออนไลน์

รายละเอียด

kmicit

เว็บไซต์การจัดการความรู้

รายละเอียด

งานวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

รายละเอียด

Loading