หัวข้อการให้บริการ

นักศึกษาบุคลากร/หน่วยงานบุคคลทั่วไปบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

imagine

Microsoft Azure Dev Tools  for Teaching

รายละเอียด

software

Software ลิขสิทธิ์

รายละเอียด

eduroam

เว็บไซต์บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

รายละเอียด

print

บริการงานพิมพ์

รายละเอียด

myself

ห้องแลกเปลี่ยนความรู้ฯ (ห้องติว)

รายละเอียด

training

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฝึกอบรม

รายละเอียด

helpdesk

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

wifi

เว็บไซต์เครือข่ายไร้สาย มจพ.

รายละเอียด

regis_stu

ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

รายละเอียด

regis_new

ระบบสารสนเทศเพื่องานรับสมัครนักศึกษาใหม่

รายละเอียด

ระบบประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บ

รายละเอียด

new_stu

ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

รายละเอียด

pay_new_stu

ระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

รายละเอียด

grade

ระบบส่งเกรดออนไลน์และประเมินการสอนอาจารย์

รายละเอียด

software

Software ลิขสิทธิ์

รายละเอียด

imagine

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

รายละเอียด

eduroam

เว็บไซต์บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

รายละเอียด

พื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting)

รายละเอียด

helpdesk

ศูนย์ความความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

conference

ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

รายละเอียด

servuy

ระบบประเมินออนไลน์

รายละเอียด

training

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฝึกอบรม

รายละเอียด

it

งานบริการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

training_rent

อัตราเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง

รายละเอียด

it

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

รายละเอียด

training_rent

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี/ระบบบัญชี 3 มิติ)

รายละเอียด

training_rent

อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง

รายละเอียด

e-project

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายละเอียด

e-mpay

ระบบค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุม

รายละเอียด

e-room

ระบบจองห้องออนไลน์

รายละเอียด

edoc

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

pls.kmutnb.ac.th

ระบบลาออนไลน์

รายละเอียด

kmicit

เว็บไซต์การจัดการความรู้

รายละเอียด

งานวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

รายละเอียด