เกี่ยวกับสำนัก

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบในการพัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้บริการวิชาการ จัดฝึกอบรม และส่งเสริมการทำวิจัยในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธิกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา
พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปณิธาน
มุ่งเน้นการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
อัตลักษณ์
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและทันสมัย
วิสัยทัศน์
SMART ICIT
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย
3. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลแก่นักศึกษาและบุคลากร
5. บริการพื้นที่แลกเปลี่ยนรู้และห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน และการอบรม 
 
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. เป็นศูนย์กลางทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3. ฝึกอบรม วิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาและดูแลระบบงานสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัย
สีสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
น้ำเงิน เขียว ส้ม

งานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

งานระบบเครือข่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ
 1. ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ได้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
  สถานที่ISPความเร็ว
  มจพ. กรุงเทพฯ3BBภายในประเทศ 1.65 Gbps
  ภายนอกประเทศ 1 Gbps
  UNINET10 Gbps
  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี3BBภายในประเทศ 750 Mbps
  ภายนอกประเทศ 500 Mbps
  UNINET10 Gbps
  มจพ. วิทยาเขตระยอง3BBภายในประเทศ 750 Mbps
  ภายนอกประเทศ 500 Mbps
  UNINET10 Gbps
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด)3BBภายในประเทศ 200 Mbps
  ภายนอกประเทศ 150 Mbps
  กรุงเทพฯ-วิทยาเขตปราจีนบุรี3BB150 Mbps
  กรุงเทพฯ-วิทยาเขตระยอง3BB150 Mbps
  วิทยาเขตปราจีนบุรี-วิทยาเขตระยอง3BB100 Mbps
 2. ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ LAN ของสำนักอธิการบดี ภายในอาคารอเนกประสงค์
 3. ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบใยแก้วนำแสงความเร็วสูงภายในมหาวิทยาลัยทั้ง มจพ.กรุงเทพฯ และวิทยาเขตปราจีนบุรี สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ไปตามอาคารต่างๆ00737_55
 4. ให้บริการเครือข่ายไร้สายแบบ Wi-Fi  ที่ มจพ. กรุงเทพฯ จำนวน 765 จุด  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 169 จุด และมจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 110 จุด
 5. มีศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย (Network operation Center : NOC) เพื่อตรวจสอบ และเฝ้าระวังการใช้งาน รวมไปถึงการรักษาความมีเสถียรภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
  dsc_0015dsc_0009
 6. ให้บริการศูนย์ข้อมูลและเครื่องบริการแม่ข่าย
 7. ให้บริการออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
 8. ให้บริการควบคุมและรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
 9. ให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาเรื่องของ IPv6 สำหรับใช้งานในมหาวิทยาลัย
 10. ให้บริการระบบ Virtual Private Network (VPN) หรือ เครือข่ายเสมือนส่วนตัว โดยบุคลากรจะสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ และใช้งานทรัพยากรต่างๆ เสมือนอยู่ในเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
 11. ให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Web Hosting) และ Co-Location สำหรับหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย00725_9
 12. ให้บริการการประชุมทางไกล (Video Conference) กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
  00620_300622_4
 13. ให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ด้านการบริหารและ การจัดการ
 • ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี โดยเกณฑ์ พึงรับ–พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ
 • ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านการบริการและการติดตามงานบริการ
 • ระบบประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบให้บริการแบบสอบถามออนไลน์
 • ระบบจองห้องออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
 • ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 • ระบบค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุม
 • ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ด้านการบริการการศึกษา ของนักศึกษา
 • ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา
 • ระบบสารสนเทศเพื่องานรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • ระบบประมวลผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
 • ระบบประกาศผลสอบผ่านเว็บและ SMS
 • ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • ระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ด้านการบริหารงานการเรียนการสอน
 • ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
 • ระบบประเมินการสอนอาจารย์
 • ระบบส่งเกรดออนไลน์
ด้านการบริหารงานเครือข่าย
 • ระบบตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย
 • ระบบควบคุมการจัดการเครือข่าย
 • ระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
 • ระบบควบคุมเครือข่ายระยะไกล
 • ระบบควบคุมการจัดการเครือข่ายไร้สาย
 • ให้คำปรึกษาด้านวิชาการต่างๆ ด้านการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริการกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่มีลิขสิทธิ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • บริการจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรภายในและภายนอก โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม และงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • บริการพิมพ์งานสำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นปี สามารถพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ และเครื่องพิมพ์สี โดยนักศึกษาทุกคนจะมีสิทธิ์ในการพิมพ์ A4 ขาวดำ 100 แผ่น ต่อปีการศึกษา
 • IT Clinic บริการ ตรวจสอบ ซ่อม และติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • ห้องแลกเปลี่ยนความรู้และค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา บริการพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และค้นคว้าด้วยตนเองจำนวนสี่ห้อง ห้องละ 20 ที่นั่ง
 • ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย