สำหรับนักศึกษา

อีเมลอินเทอร์เน็ตระบบสารสนเทศห้องบริการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 มจพ. กรุงเทพฯSoftware
มจพ. กรุงเทพฯ :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
หรือ กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ http://bit.ly/2U888Rd
มจพ. ปราจีนบุรี  :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารสิรินธร ชั้น 6
หรือ กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ http://bit.ly/2U888Rd
มจพ. ระยอง :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7
หรือ กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ http://bit.ly/2U888Rd
มจพ. กรุงเทพฯ :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
หรือ กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ http://bit.ly/2U888Rd
มจพ. ปราจีนบุรี :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารสิรินธร ชั้น 6
หรือ กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ http://bit.ly/2U888Rd
มจพ. ระยอง :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7
หรือ กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ http://bit.ly/2U888Rd

มี 2 email คือ
       1. Google Email อยู่ในรูปแบบ
            sรหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th
            ใช้สำหรับการเข้าใช้งานบริการ Google Application

        2. Microsoft Email อยู่ในรูปแบบ
            sรหัสนักศึกษา@kmutnb.ac.th
            ใช้สำหรับการเข้าใช้งานบริการ Office 365 รวมถึงการดาวน์โหลดโปรแกรมในกลุ่ม               MS Office

หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาสมบูรณ์แล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์ สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
1. Google Email
เข้าไปที่เว็บ https://accounts.google.com
Email : sรหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th
     Password : sเลขบัตรประจำตัวประชาชน
           – หากใช้งานได้ ระบบจะให้แก้ไขรหัสผ่าน
– หากใช้งานไม่ได้ ระบบจะแจ้งว่าไม่มีบัญชีผู้ใช้นี้ ให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ http://bit.ly/2U888Rd

2. Microsoft Email
     ต้องไปเปิดใช้งานบัญชีนักศึกษา (ICIT Account) ก่อนจึงจะใช้งานได้ที่
https://account.kmutnb.ac.th/web/student/activation

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://accounts.google.com
Email : sรหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th
Password : sเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ : เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน

เมื่อเปิดบัญชีนักศึกษา (ICIT Account) เสร็จแล้วให้ รอระบบเชื่อมต่อข้อมูลประมาณ 45 นาที จึงจะสามารถใช้งาน Microsoft Email ได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์  https://portal.office.com/
Email : sรหัสนักศึกษา@kmutnb.ac.th
Password : รหัสผ่านเดียวกันกับ ICIT Account

กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ http://bit.ly/2U888Rd

ตรวจสอบสถานะ ICIT Account การเปิดใช้งานที่
https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/username

ระบบจะแสดงสถานะดังต่อไปนี้
– สถานะ “รอเปิดใช้งาน” ให้เปิดใช้งานบัญชีที่ https://account.kmutnb.ac.th/web/student/activation
– สถานะ “ข้อมูลสำหรับการเปิดใช้งานบัญชีไม่ถูกต้อง” ให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงข้อมูล โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ http://bit.ly/2U888Rd

รหัสผ่านของ Microsoft Email ใช้รหัสเดียวกับ ICIT Account จึงต้องไปกู้คืนรหัสผ่านที่
https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/password

ใช้งานได้ตลอดการเป็นนักศึกษา หรือจนกว่าจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากมหาวิทยาลัย

ใช้งานได้ตลอดแม้จบการศึกษา หลังจากนั้นจะถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงบริการบางประเภท เช่น การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Office 365 เป็นต้น

ให้นักศึกษาทำตามคู่มือวิธีแก้ปัญหาได้ที่ http://bit.ly/3hPi9hK

*รหัสผ่านการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายเป็นรหัสผ่านเดียวกับ ICIT ACCOUNT

สามารถดำเนินการกู้คืนรหัสผ่านได้ที่ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index

ติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS

นักศึกษาสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ :

มจพ. กรุงเทพฯ :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
มจพ. ปราจีนบุรี :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารสิรินธร ชั้น 6
มจพ. ระยอง :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7
  1. ตรวจสอบรหัสเข้าใช้งาน Wi-fi จากระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic2.kmutnb.ac.th
  2. นำรหัสดังกล่าวมาใช้ในการ login เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์
  1. Login เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์
  2. ในการใช้บริการงานพิมพ์ครั้งแรกให้นำบัตรนักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ เพื่อลงทะเบียนบัตรเพื่อใช้งาน
  3. สั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ login ไว้
  4. นำบัตรนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรแล้ว ไปรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์

ใช้ได้ตลอดในสถานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (หากสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจะไม่สามารถใช้งานได้)