บริการคอมพิวเตอร์

มจพ.กรุงเทพฯ

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง โดยมีโปรแกรมภายในเครื่องให้ใช้มากมาย เช่น Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, SPSS เป็นต้น

img_082000113_100128_2

วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 – 21.00 น. (ปิดภารเรียน เวลา 08.30 – 19.00 น.)
วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษา  อาคารสิรินธร ชั้น 6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ห้อง 610 : บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาจำนวน 40 เครื่อง โดยมีโปรแกรมภายในเครื่องให้ใช้มากมาย เช่น Microsoft Office Adobe Creative Cloud SPSS เป็นต้น

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ วิทยาเขตปราจีนบุรีimg_0123


วันและเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 09.00 – 19.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชาการ

มจพ. วิทยาเขตระยอง

บริการห้องบริการเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษา ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 118 เครื่อง โดยมีโปรแกรมภายในเครื่องให้ใช้มากมาย เช่น Microsoft Office Adobe Creative Cloud SPSS เป็นต้น


วันและเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 –  15.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชาการ

Loading