บริการคอมพิวเตอร์

มจพ.กรุเทพฯ

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 64 เครื่อง และ เครื่อง iMac จำนวน 9 เครื่อง โดยมีโปรแกรมภายในเครื่องให้ใช้มากมาย เช่น Microsoft Office Adobe Creative Cloud SPSS เป็นต้น

img_082000113_100128_2

วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 8.30 – 21.00 น. (ช่วงปิดภาคเรียน  8.30 น. – 19.00 น.)
วันเสาร์ : เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการประจำปี

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษา รวมถึงการอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธร ชั้น 6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ห้อง 606  :  บริการสำหรับการอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องแรกมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจำนวน 31 เครื่อง และห้องถัดไป จำนวน 13 เครื่อง
  • ห้อง 609 :  บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาจำนวน 40 เครื่อง

โดยมีโปรแกรมภายในเครื่องให้ใช้มากมาย เช่น Microsoft Office Adobe Creative Cloud SPSS เป็นต้น

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ วิทยาเขตปราจีนบุรีimg_0123

วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 9.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ : เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการประจำปี

มจพ. วิทยาเขตระยอง

บริการห้องบริการเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษา ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 9.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ : เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการประจำปี