ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

  1. นายชนกนันทน์ นิ่มน้อย
  2. นางสาวสาวิณี เนื่องกันทา
  3. นายบุญศักดิ์ ศิวะหนึ่ง

กำหนดสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 512 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์