Author
Temi Chuaichuwong

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ณ ชั้น 6 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี  ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google meet [...]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสํานักงาน ก.ค.ศ. หรือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร2.1 ปริญญาบัตร [...]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์   ประกาศแนบท้าย [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 [...]

รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 2 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร1.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ การรับสมัคร กรุณาส่ง เอกสารการสมัคร มาที่ E-Mail hr@icit.kmutnb.ac.th ดังรายละเอียดต่อไปนี้  2.1 Resume 2.2 [...]

รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสํานักงาน ก.ค.ศ. หรือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร2.1 ปริญญาบัตร [...]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประกาศแนบท้าย [...]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศแนบท้าย [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [...]