กระบวนการในการยืมเงินทุนหมุนเวียน ต้องทำอย่างไรบ้าง

  1. ส่งเอกสาร (บันทึกขอมุมัติใช้เงิน,ใบยืมเงินทุนหมุนเวียน) ที่งานการเงินหมายเหตุ งานการเงินใช้เวลา 3 วันทำการดังนั้นผู้ยืมต้องส่งเอกสารดังกล่าวก่อนวันที่จะใช้เงินหรือเกิดงานนั้นๆ
  2.  ผู้ยืมมารับเงินที่ยืมที่งานการเงิน งานการเงินจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบถึงวันครบกำหนดที่จะต้องคืนเงิน