จะยืมเงินทุนหมุนหมุนเวียน ต้องมีเอกสารไรบ้าง

  1. บันทึกอนุมติใช้เงิน ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว (สำเนา)
  2.  ใบยืมเงินทุนหมุนเวียนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดได้จากเว็บกองคลัง) print 2 หน้า