ต้องการใช้บริการเครื่องพิมพ์มีขึ้นตอนอย่างไร

  1. Login เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์
  2. ในการใช้บริการงานพิมพ์ครั้งแรกให้นำบัตรนักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ เพื่อลงทะเบียนบัตรเพื่อใช้งาน
  3. สั่งพิมพ์งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ login ไว้
  4. นำบัตรนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรแล้ว ไปรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์