รีเซ็ตรหัสผ่านของ Microsoft Email ทำอย่างไร

รหัสผ่านของ Microsoft Email ใช้รหัสเดียวกับ ICIT Account จึงต้องไปกู้คืนรหัสผ่านที่
https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/password