เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร