เบิกค่ารักษาพยาบาลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพใช้ ใบเสร็จรับเงินพนักงานมหาวิทยาลัยใช้ ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์