เอกสารประกอบการขออนุมัติตัวบุคคลเข้าอบรมมีอะไรบ้าง

  1. ผู้ขออนุมัติตัวบุคคล
  2. หัวหน้าฝ่าย
  3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  4. ผู้อำนวยการฯ (ต้องมีคำว่า “อนุมัติ” บนชื่อผู้อำนวยการด้วย)