ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้เบิกค่ารักษาพยาบาล สามารถนำมาเบิกได้หรือไม่

ใบเสร็จรับเงิน นับจากวันที่ที่จ่ายถึงวันที่ส่วนงานได้รับเอกสาร ไม่เกิน 1 ปีถึงจะนำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้