ห้องแลกเปลี่ยนความรู้และค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับนักศึกษา

dsc_0028
 

บริการพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 4 ห้อง ห้องละ 20 ที่นั่ง สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีขั้นตอนการใช้ห้อง ดังนี้

 1. เข้าระบบ www.k-room.icit.kmutnb.ac.th  หรือ  Scan QR Code  เพื่อทำการจองห้อง โดยใช้บัญชีผู้งานจาก ICIT ACCOUNT

  • ต้องมีสมาชิก 3 คนขึ้นไป
  • ใช้งานได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง
 2.  check in ก่อนเวลาเข้าใช้ห้องไม่ต่ำกว่า 15 นาที หากไม่เข้าห้องตามเวลาที่กำหนด การจองจะถูกทำการยกเลิก
 3. ข้อห้ามในการใช้ห้อง
  • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าภายในห้องโดยเด็ดขาด
  • ห้ามเล่นการพนัน เกมส์ หรือใช้ห้องเพื่อความบันเทิงใดๆ
  • ห้ามส่งเสียงดังเกินควร
 4. ประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องได้ที่
     https://goo.gl/nLTccW
 5. เมื่อใช้ห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาปิดไฟและตรวจสอบสัมภาระและของมีค่าก่อนออกจากห้อง
วันและเวลาให้บริการ
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 21.00 น. (ปิดภาคเรียน  8.30 น. – 19.00 น.)
 • วันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 16.00 น.